1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tu sú uvedené obchodné podmienky spoločnosti FASHION CODE s.r.o. (zapísané v
obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 73552) na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.luxbryle.cz/sk

Tieto obchodné podmienky FASHION CODE s.r.o., Generála Slobody 2866/1a, 78701, Šumperk, Identifikačné číslo: 06851061 (ďalej len „predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.luxbryle.cz/sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní
webovej stránky predávajúceho umiestnených na adrese www.luxbryle.cz/sk  (ďalej len „webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna
zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci vstupovať
do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať
tovar (ďalej len „užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže
kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich
akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri
objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je
povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho
užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto
povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z
kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to
predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia
predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a
to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené
vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny
tohto tovaru ostávajú v platnosti po dobu, pokým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH a PHE. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť
predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky
predaja tovaru umiestneného na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je
povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a
dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na
webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia
Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní
obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
 
3.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného
košíku webového rozhrania obchodu)

3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia
objednávaného tovaru a

3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť
údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a
opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci
predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú
predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po obdržaní objednávky toto obdržanie
kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú
v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru,
výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné
potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením a prijatím objednávky
(akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to
predovšetkým s osobami, ktoré už predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči
predávajúcemu.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej
zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v
súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne
hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
 
- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
- prostredníctvom platobnej brány
- alebo prevodom na bankový účet
 
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s
balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa
ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Služby a poplatky:​
* Doručenie - Zásielkovňa - výdajné miesto SK 3,52 €
* Doručenie - Zásielkovňa - výdajné miesto SK - dobierka 4,95 €
* Doručenie - Zásielkovňa - doručenie na adresu 3,88 €  
* Doručenie - Zásielkovňa - doručenie na adresu - dobierka 5,31 €

4.4. V prípade platby v hotovosti, alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí
tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej
zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s
uvedením variabilného symbolu platby, pod ktorym sa  rozumie číslo faktury. V prípade
bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania
príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k
dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred
odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne
kombinovať.
 
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v
elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Zb.,
občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník"), nie je možné
mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho,
ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na
dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálny
obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy
odstúpiť, má kupujúci v súlade so zákonom č. 102/2014 právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do
štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Kupujúci musí do 14 dní od prevzatia tovaru odoslať
odstúpenie predávajúcemu na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@luxbryle.cz, alebo
na adresu prevádzky predávajúceho FASHION CODE s.r.o., Generála Svobody 2866/1A,
Šumperk, 787 01, Česká Republika. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou faktúry, alebo
si ho môžete stiahnuť v sekcii Odstúpenie od zmluvy v päte hlavnej strany eshopu.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od
počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania
odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a
neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
hradí kupujúci.

5.4. V lehote sedem (7) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je
predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, predovšetkým za účelom zistenia,
či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci
plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu do sedem (7) dní od skončenia lehoty na preskúmanie
tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, najneskôr však do štrnástich (14) dní od doručenia
odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený,
opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na
náhradu škody jemu týmto vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci
oprávnený začať jednostranne proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy
odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a
to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi
predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od
kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a
kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpne zmluve stanovené inak. V
prípade, že je spôsob dopravy zmluvný na základe požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko
a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v
objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo
iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s
opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Výmeny sú doručované spoločnosťou DPD zdarma. Manipulačný poplatok u neuznaných
reklamácií, opätovných výmen a znovu zaslaných zásielok činí 4,99Eur. Tovar pošlite na adresu
FASHION CODE s.r.o., Generála Svobody 2866/1A, Šumperk, 787 01, Česká republika.
Tovar musí byť vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, so všetkými visačkami a v pôvodnom
obale. Pred výmenou vždy kontaktujte predajcu, ktorý vám poskytne kompletné informácie ako
správne pri výmene postupovať.

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov
tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia
 
porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od
prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci
tovar bol neporušený.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky
predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane
záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi
(predovšetkým ustanovením § 612 a nasl. občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou,
predovšetkým, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a
úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom
popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové
vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom
zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na
použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor
s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného
odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku
kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci
požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci
pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám
spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa
prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe
veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady,
ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej
zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Za
okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady
upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

7.7. U tovaru predávaného so zľavou sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zľava priznaná.
Predávajúci za tieto vady tovaru nepreberá zodpovednosť.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové
rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom.
Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím
osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie
súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať
mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na
prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v
rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho
určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle
ustanovenia § 53a odst. 1 občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v
dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v
rozpore s ich určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle §19 zákona NR SR č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiace so spracovaním
osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely rokovania o tejto
zmluve a pre účely plnenia právnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom
osobitného dokumentu.
 
9.2. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci
programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým,
keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na
účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci
programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva
v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej
spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania,
ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie
o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových
dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových
dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku
odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej
námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

10. ALTERNATÍVNY SPOSOB RIEŠENIA SPOROV

10.1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so
spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu
emailovú adresu: info@luxbryle.cz

10.2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej
odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na
základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie
návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného
ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tu:
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spotrebiteľ má právo
voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je
ars@soi.sk.
 
10.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo
možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

10.7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO, ktorá je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu
môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

10.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez
možnosti ich náhrady.

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ, SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE, KÚPY A ULOŽENIE COOKIES

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s ovarom, službami, spotrebiteľských
súťaží, službami, alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej
súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle §19 zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacu so spracovaním osobných
údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom
osobitného dokumentu.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na
webovej stránke možné realizovať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez potreby
ukladania tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predošlej vety
kedykoľvek odvolať.

12. DORUČENIE

12.1. Ak nebude dohodnuté inak, kompletná korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí
byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo
doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa).
Kupujúcemu je doručená na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.
 
13. POUŽÍVANIE ZĽAVOVÝCH KUPÓNOV

13.1. Predávajúci môže kupujúcemu vystaviť na nákup zľavový kupón v rôznej nominálnej
hodnote alebo percentuálnu zľavu. Zľavový kupón nie je právne nárokovateľný. Na jednu
objednávku možno použiť iba jeden zľavový kupón. Nevyčerpaná cena v prípade nominálnej
hodnoty kupónu v rámci jedného nákupu sa neprepláca a prepadá. Na tovar, ktorý je už zľavnený
či v akcii, zľavový kupón uplatniť nemožno.

13.2. V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, alebo akéhokoľvek iného
dôvodného vrátenia produktu kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného
zľavového kupónu, má kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup produktu uhradil nad
hodnotu zľavového kupónu peňažnými prostriedkami.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou
zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany ustanovujú, že vzťah sa riadi
slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.

14.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť
predávajúceho nepodlieha iným povoleniam. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej
pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

14.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým
stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému
ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných
podmienok vyžadujú písomnú formu.
14.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej
podobe a nie je prístupná.

14.5. Kontaktné údaje predávajúceho a adresa pre doručovanie FASHION CODE s.r.o., Generála
Svobody 2866/1A, Šumperk, 78701, Česká republika, adresa elektronickej pošty
info@luxbryle.cz, telefón +420 731 059 656.

V Šumperce dňa 1.1.2021

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password