Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačného systému spracúvania osobných údajov je spoločnosť FASHION
CODE s.r.o. (zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C,
vložka 73552) (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok
uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

2.1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov (i) na účely predaja tovaru prostredníctvom
e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: používateľské meno, heslo, meno,
priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, údaje o zakúpenom tovare a
údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet
prevádzkovateľa), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj
údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.  
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom
e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi § 13 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a (ii) v
prípade vybavovania reklamácií § 13 ods. 1 písm. c) zákona.
Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom
e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v
prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľov.  
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- Zásilkovna.cz a Zásielkovňa.sk (prípadne expediční partneri dopravcu), ktorá zabezpečuje
dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
- orgány finančnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
Spracúvané osobné údaje sú archivované v informačnom systéme prevádzkovateľa po dobu 10
rokov od uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru. Po uplynutí tejto doby sú z informačného systému
prevádzkovateľa vymazané.

2.2. Registrácia a prevádzka e-shopu

Prevádzkovateľ spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje:
meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) zákona. Spracúvanie
osobných údajov prevádzkovateľmi je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a
prevádzky e-shopu.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
Prevádzkovateľ môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z
kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). V takomto prípade sú spracúvané osobné údaje
z informačného systému prevádzkovateľa vymazané.

2.3. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v bode 2.1 na účely plnenia zákonných
povinností.
Právnym základom spracúvania je § 13 ods. 1 písm. c) zákona (zákonná povinnosť - napr. zákon o
účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane
spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov
prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
- súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

2.4. Zasielanie obchodných oznámení

Pre potreby zasielania obchodných oznámení prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:
e-mailová adresa a obsah oznámenia.
Právnym základom spracúvania je § 13 ods. 1 písm. f) zákona (oprávnený záujem
prevádzkovateľa – priamy marketing).
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania platnosti obchodného oznámenia. Po tejto dobe sú z
informačného systému prevádzkovateľa vymazané.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených
zákonom alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii)
na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti
spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním
prevádzkovateľa:
- písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa  
- elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: info@luxbryle.cz  
- telefonicky na čísle: +420 731 059 656

4. Overené zákazníkmi - Heureka.sk

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci
programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým,
keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na
účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci
programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva
v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej
spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie
o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových
dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových
dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku
odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej
námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password